ประกันคุณภาพการศึกษา

มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ตัวบ่งชี้ ๖.๓ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๓       :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ผลผลิต/ผลกระทบ

ช่วงเวลาข้อมูล     :  ปีการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

ที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี ๑. จัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๑. โครงการหรือกิจกรรม รายงานชื่อผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจาก พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดโครงการ
๒. กำหนดให้บุคลากรร่วมโครงการที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๒. รายชื่อบุคลากรที่ร่วมงานด้านศิลปะวัฒนธรรม
อาคารสถานที่ สะอาดถูกต้องสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างสุนทรีย์ ๑. จัดอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณธ และตกแต่งอย่างสุนทรีย์ ๑. ภาพถ่ายอาคาร
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตตรกับสิ่งแวดล้อม ๑.ภาพถ่ายการจัดแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ
มีพื้นฐานที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ๑. จัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

๑.๑ ห้อง/สถานที่จัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑.๒ รายงานการจัดกิจกรรมที่เกียวเนื่องกับพื้นที่ทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ๑. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

๑.๑ ผลการประเมิน

๑.๒ หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสำเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วงเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามหรือแบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น

๒. ประเมินความพึงพอใจของนิสิตไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

๑.๑ ผลการประเมิน

๑.๒ หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสำเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น

 

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
มีการดำเนินการ ๑ ข้อ มีการดำเนินการ ๒ ข้อ มีการดำเนินการ ๓ ข้อ มีการดำเนินการ ๔ ข้อ มีการดำเนินการ ๕ ข้อ

 

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา  องค์ประกอบที่ ๖

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :

               ๑.  มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้  และมีแผนงานรองรับ

               ๒.  มีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์  และสอดคล้องกับแผนงาน  ตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

               ๓.  มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่นๆ เป็นประจำ

 

จุดที่ควรพัฒนา :

               ๑.  ไม่มีการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  การจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  การสร้างบรรยากาศศิลปะวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม  ประชุม  เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง

               ๒.  ไม่มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยผู้เชี่ยวชาญ  และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

               ๓.  มีการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  การจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม  ประชุม  เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง


แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :

               ๑.  ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  การจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม  ประชุม  เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง

               ๒.  ควรมีการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ  โดยให้การสนับสนุนด้านประมาณการอย่างพอเพียงและมีความต่อเนื่อง  เช่น  งานวันลอยกระทง  งานประเพณีไหว้ครู

              ๓.  ควรส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  การจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม  ประชุม  เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2011 เวลา 08:05 น.